منو
سبد شما

دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی

دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
دریل شارژی چکشی آلمانی 3 جهته ( 45 نیوتن متری ) اینهل مدل TE-CD 18/45 3X-Li همراه کیت 22 عددی
ضمانت اصالت کالا
ضمانت اصالت کالا
برابری کالای خریداری شده با محصول موجود در سایت
پرداخت امن بانک ملی ایران
پرداخت امن بانک ملی ایران
دارای درگاه اختصاصی پرداخت به نام فروشگاه انبار سبز
پرداخت درب منزل
پرداخت درب منزل
درگاه پرداخت مطمئن ثبت شده به نام فروشگاه انبار سبز
 • موجودی انبار: موجود
 • مدل: TE-CD 18/45 3X-Li +22 1x2,0Ah
 • SKU: ASPC-00001587
0تومان

هیچ سوالی وجود ندارد.


دریل پیچ گوشتی آلمانی اینهل

دریل شارژی Einhell TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x2,0Ah) یک ابزار جمع و جور و همه کاره با گیربکس 2 سرعته و حداکثر گشتاور 45 نیوتن متر برای سوراخکاری قدرتمند و پیچ کردن سریع است. به لطف فناوری پیشرفته با باتری‌های لیتیوم یون باکیفیت سری Power X-Change، حفاری سبک، به عنوان مثال در چوب، برای یک دریل شارژی مشکلی ندارد. یاطری این مدل Power X-Change را می توان به طور بی پایان و انعطاف پذیر درتمامی محصولات خانواده  اینهل ترکیب کردو یا باطری های دیگر محصولات اینهل را برای این دریل به کار برد. دریل به لطف فناوری لیتیوم یون با کیفیت و بدون تخلیه خودکار همیشه آماده استفاده است. با 21 سطح گشتاور،سرعت کار در مواد مختلف را میتوان تنظیم نمود
 
سه نظام قابل جابجایی حداکثر انعطاف‌پذیری را هنگام کار فراهم می‌کند، اتصال زاویه 90 درجه برای پیچ‌کاری و سوراخ‌کاری در نواحی باریک استفاده می‌شود، و یک اتصال غیرعادی نیز در تحویل برای دریل شارژی برای کار در گوشه‌ها و نواحی نزدیک لبه گنجانده شده است. کار بهینه در مناطق تاریک به لطف روشنایی LED یکپارچه تضمین شده است. طراحی ارگونومیک دریل با گیره نرم، چسبندگی محکم و ایمن را برای جابجایی آسان و راحت تضمین می کند. نگهدارنده بیت روی درایور ذخیره عملی را برای بیت های قابل تعویض فراهم می کند. درایور شارژی با باتری 2.0Ah PXC و شارژر سریع در یک جعبه E-Box Basic عرضه می‌شود. یک مجموعه مته 22 تکه نیز  در این پک موجود است.

     عضوی از خانواده Power X-Change
     چرخ دنده 2 سرعته برای سوراخکاری و پیچ کردن قوی
     گشتاور 21 حالته برای کار در مواد مختلف
     به دلیل فناوری Li-ion بدون تخلیه، همیشه آماده استفاده است
     سه نظام قابل جابجایی حداکثر انعطاف پذیری را هنگام کار تضمین می کند
     گسترش زاویه 90 درجه برای پیچ و سوراخ کردن در مکان های تنگ
     افزونه Excenter برای کار در گوشه ها و لبه ها
     روشنایی LED برای عملکرد بهینه در مناطق تاریک
     نگهدارنده مته برای ذخیره سازی مته های اضافی
     کار با آن به دلیل طراحی ارگونومیک و Softgrip بسیار آسان است
     با یک باتری 2،0 آمپر ساعتی PXC و یک شارژر سریع
     شامل یک مجموعه مته و مته 22 تکه است
     در جعبه حمل و نقل و ذخیره سازی E-Box Basic عرضه می شود

مشخصات دریل
برنداینهل
ساخت کشورآلمان ( اصل )
نوع دریلشارژی ( سوراخکاری پیچ گوشتی )
منبع تغذیهباطری
ولتاژ باتری18 ولت
مشخصات باتری18 ولتی 2 آمپر لیتیومی
سرعت گردش آزاددنده 1 : 0-450 و دنده 2 : 0 - 1600 دور دقیقه
نوع سه نظاماتوماتیک
ظرفیت سه نظام13 میلیمتر
قابلیت چکشیندارد
قابلیت پیچ کشتیدارد
کنترل گشتاور ( ترکمتر )45 نیوتن متر ( 20 حالت تنظیم )
گیربکس چند سرعتهدو سرعته
چپ گرد راست گرددارد
قفل سوئیچندارد
ترمز الکتریکیدارد
کیف حملدارد
وزن1570 گرم
اقلام همراه3 عدد سر دریل - یک عدد باطری 2 آمپری - کیت 22 عددی

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب