منو
سبد شما

بذر گل

Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
تاج خروس گیاه : یکساله فرم : افشان رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان خزانه کاری : اواسط بهار زمان نشاء کاری : اواخر بهار زمان گلدهی : تابستان عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر..
5,000تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
جعفری زرد گیاه : یکساله فرم : پرپر و گل درشت رنگ : زرد ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
جعفری نارنجی گیاه : یکساله فرم : پر پر و گل درشت رنگ : نارنجی ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,500تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
حنا الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : الوان ارتفاع : متوسط زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : اواخر بهار تا شروع سرما عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
ختمی الوان گیاه : یکساله فرم : پر پر و گل درشت رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان کشت مستقیم : اوایل بهار زمان گلدهی : اواخر بهار تا اواسط تابستان عمق کاشت : 1 سانتیمتر فاصله کاشت : 50 سانتیمتر..
4,000تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
داوودی الوان گیاه : یکساله فرم : بسیار پر گل رنگ : الوان ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر تابستان زمان نشاء کاری : اواسط پاییز زمان گلدهی : اواخر تابستان تا اواسط پاییز عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
رعنا زیبا الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اوایل بهار زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 35 سانتیمتر..
4,500تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
شاهپسند الوان گیاه : یکساله فرم : بسیار پر گل رنگ : الوان ارتفاع : متوسط زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اوایل بهار زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستان عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 سانتیمتر..
4,000تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
شب بو زعفرانی گیاه : دائمی فرم : مخلوط کم پر و پر پر رنگ : زعفرانی ارتفاع : متوسط زمان خزانه کاری : اواخر تابستان زمان نشاء کاری : اواخر پاییز زمان گلدهی : اواخر زمستان تا اواسط بهار عمق کاشت : 1 سانتیمتر فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر..
4,500تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
قرنفل الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : الوان ارتفاع : نیمه کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر تابستان زمان نشاء کاری : اواسط پاییز زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستان عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
لادن الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : مخلوط زرد، نارنجی و قرمز ارتفاع : کوتاه زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار زمان گل دهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر  ..
5,000تومان
Brand: عنبری-anbari Model: عنبری
لاله عباسی الوان گیاه : یکساله فرم : بسیار پر گل رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر..
4,500تومان
نمایش 1 تا 12 از 67 (6 صفحه)