منو
سبد شما

بذر گل

مدل: عنبری
مارگریتگیاه : دائمیفرم : پر گلرنگ : سفیدارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر تابستانزمان نشاء کاری : اواسط پاییززمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییزعمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر..
5,500تومان
مدل: عنبری
آفتابگردان قرمزگیاه : یکسالهفرم : شاخه بریدهرنگ : قرمز مایل به قهوه ایارتفاع : بلندزمان کشت مستقیم : اوایل بهارزمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشتعمق کاشت : 1 سانتیمترفاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر..
5,500تومان
مدل: عنبری
آفتابگردان زردگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گلرنگ : زردارتفاع : بلندزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اواسط بهارزمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشتعمق کاشت : 3 - 1 سانتیمترفاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر..
5,500تومان
مدل: عنبری
گازانیا الوانگیاه : دائمیفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اوایل بهارزمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییزعمق کاشت : 1 سانتیمترفاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر ..
5,000تومان
مدل: عنبری
کوکب الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اوایل بهارزمان نشاء کاری : اواخر بهارزمان گلدهی : تابستانعمق کاشت : 1 سانتیمترفاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
5,000تومان
مدل: عنبری
لادن الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : مخلوط زرد، نارنجی و قرمزارتفاع : کوتاهزمان کاشت مستقیم : اوایل بهارزمان گل دهی : اواسط بهار تا اواسط پاییزعمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمترفاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر ..
5,000تومان
مدل: عنبری
تاج خروسگیاه : یکسالهفرم : افشانرنگ : الوانارتفاع : بلندزمان خزانه کاری : اواسط بهارزمان نشاء کاری : اواخر بهارزمان گلدهی : تابستانعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر..
5,000تومان
مدل: anbari
اطلسی قرمزگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گل (معطر)رنگ : قرمز روشنارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اوایل بهارزمان گلدهی : اواخر بهار تا تابستانعمق کاشت : ندارد (بذر بسیار ریز)فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر ..
5,000تومان
مدل: عنبری
پریوش الوانگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گلرنگ : الوانارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اواسط بهارزمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر پاییزعمق کاشت : 0/5 سانتیمتر (بذر بسیار ریز)فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,500تومان
مدل: عنبری
نیلوفر رونده الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : روندهزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اوایل بهارزمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییزعمق کاشت : 2 - 1 سانتیمترفاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر..
4,500تومان
مدل: عنبری
میمون الوانگیاه : یکسالهفرم : خوشه متراکمرنگ : الوانارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اواسط بهارزمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواسط پاییزعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,500تومان
مدل: عنبری
لاله عباسی الوانگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گلرنگ : الوانارتفاع : بلندزمان کاشت مستقیم : اوایل بهارزمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییزعمق کاشت : 2 - 1 سانتیمترفاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر..
4,500تومان
مدل: عنبری
شب بو زعفرانیگیاه : دائمیفرم : مخلوط کم پر و پر پررنگ : زعفرانیارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر تابستانزمان نشاء کاری : اواخر پاییززمان گلدهی : اواخر زمستان تا اواسط بهارعمق کاشت : 1 سانتیمترفاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر..
4,500تومان
مدل: عنبری
رعنا زیبا الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : بلندزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اوایل بهارزمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییزعمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 35 سانتیمتر..
4,500تومان
مدل: عنبری
جعفری نارنجیگیاه : یکسالهفرم : پر پر و گل درشترنگ : نارنجیارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اواسط بهارزمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییزعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,500تومان
نمایش 1 تا 15 از 67 (5 صفحه)