منو
سبد شما

بذور

مدل: عنبری
تاج خروسگیاه : یکسالهفرم : افشانرنگ : الوانارتفاع : بلندزمان خزانه کاری : اواسط بهارزمان نشاء کاری : اواخر بهارزمان گلدهی : تابستانعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر..
5,000تومان
بدون مالیات:5,000تومان
مدل: عنبری
جعفری زردگیاه : یکسالهفرم : پرپر و گل درشترنگ : زردارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اواسط بهارزمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییزعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
بدون مالیات:4,000تومان
مدل: عنبری
جعفری نارنجیگیاه : یکسالهفرم : پر پر و گل درشترنگ : نارنجیارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اواسط بهارزمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییزعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,500تومان
بدون مالیات:4,500تومان
مدل: عنبری
حنا الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اواسط بهارزمان گلدهی : اواخر بهار تا شروع سرماعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
بدون مالیات:4,000تومان
مدل: عنبری
ختمی الوانگیاه : یکسالهفرم : پر پر و گل درشترنگ : الوانارتفاع : بلندزمان کشت مستقیم : اوایل بهارزمان گلدهی : اواخر بهار تا اواسط تابستانعمق کاشت : 1 سانتیمترفاصله کاشت : 50 سانتیمتر..
4,000تومان
بدون مالیات:4,000تومان
مدل: عنبری
داوودی الوانگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گلرنگ : الوانارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر تابستانزمان نشاء کاری : اواسط پاییززمان گلدهی : اواخر تابستان تا اواسط پاییزعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
بدون مالیات:4,000تومان
مدل: عنبری
رعنا زیبا الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : بلندزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اوایل بهارزمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییزعمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 35 سانتیمتر..
4,500تومان
بدون مالیات:4,500تومان
مدل: عنبری
شاهپسند الوانگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گلرنگ : الوانارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کاری : اوایل بهارزمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستانعمق کاشت : 0/5 سانتیمترفاصله کاشت : 30 سانتیمتر..
4,000تومان
بدون مالیات:4,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 136 (12 صفحه)