با سلام به تمام کاربران گرامی ،فروشگاه انبار سبز به اطلاع میرساند که کلیه ارسالات به تاریخ 5/1/97 به دلیل تعطیلات نوروزی موکول گردیده و ارسالات از این تاریخ از سر خواهد گرفته شد . با تشکر

کرم سفید ریشه -نحوه خسارت و مبارزه و ملاحظات مربوطه

نوشته شده توسط behzad 2016/07/03 10:24:27 3 نظرات

مشخصات ظاهري

 حشــره کامــل ايــن آفــت حــدود ٣٠ تــا ٤0 ميلــي متــر طــول دارد. شــاخک هــا بصــورت ١٠ مفصلــي هســتند کــه در حشــره مــاده ٥ مفصــل بــه صــورت ورقــه اي درآمــده اســت .  در حشــرات نــر ايــن ورقـه هـا نسـبتاً بـزرگ هسـتند و در موقع حرکـت  بـاز و بسـته مـي شـوند.  در مـاده هــا ورقــه هــا کوچــک انــد و بــه صــورت ســر ســنجاق  ديــده مــي شــوند. رنــگ بــدن حشــره کامــل بــه رنــگ قهــوه اي تيـره تـا سـياه بـا لکـه هـاي سـفيد اسـت . داراي ٣ سـن لاروي اسـت کـه ايـن لاروهـا  C  شــکل و داراي پاهــاي بزرگــي هســتند ايــن آفــت زمســتان را بــه صــورت لارو سـنين مختلـف ، داخـل خـاک کنـار ريشـه درختــان بــه ســر مــي بــرد و در هــواي ســرد قــادر اســت تــا عمــق ٦٠ ســانتي متـري خـاک نيـز فـرو رود. بـا گـرم شـدن هـوا لاروهـا بـه سـطح بالايـي خـاک مـي آينــد. حشــرات کامــل معمــو  ًلا در مــاه هـاي آخـر بهـار و اوايـل تابسـتان  مشـاهده مـي شـوند امـا اوج  خـروج حشـره تيرمــاه اســت . معمــولاً درايـن آفـت روزهـا، روي تنـه درختـان يا در زيـر کلوخـه هـا  بـه سـر مـي بـرد و شـب فعاليــت مــي کنــد. حشــرات کامــل بــراي خــروج  از خــاک ســوراخ هايــي ايجــاد مــي کنــد. از ديگــر خصوصيــات ايــن حشــره ايــن اســت کــه بــه طــرف نـور جلـب مـي شـود. ايـن حشـره در هـر 3 ســال يــک نســل دارد  مــيتوانــد در شـرايط مسـاعد، طـي دو سـال يـک نسـل د اشــته باشــد. نحوه خسارت حشــرات کامــل کمــي از بــرگ تغذيــه مــي کننــد. تغذيــه لارو از ريشــه منجــر بــه زردي و ضعــف درخــت مــي شــود و رشــد شــاخه هــا شــديد اً کاهــش مــي يابــد. يــک لارو ايــن آفــت قــادر اســت يــک نهــال پســته را از بيــن ببــرد. ايــن حشــره در ســن آخــر مرحلــه لاروي بيشـترين تغذيـه را دارد کـه خطرناکتريـن مرحلــه اســت .

 

مبارزه و ملاحظات مربوطه

- اســتفاده از کــود دامــي پوســيده ، زيــرا لارو ايــن آفــت مــي توانــد از طريــق کودهــاي تــازه وارد بــاغ شــده و ايجــاد خســارت نمايــد.

- اسـتفاده از تلـه نـوري بـراي جمـع آوري و از بيـن بـردن حشـرات کامـل

- شـخم زدن زميـن در زمسـتان و بهـار که  لاروهــا بيــرون آمــده انــد. در ايــن حالــت  لاروهــا بيــرون مــي آينــد و بــه وســيله ي پرنـدگان خـورده مـي شـوند. ضمنـاً تخـم هـاي ايـن حشـره  غـذ اي مناسـبي  بـراي مورچـه اسـت .

- از بيـن بـردن علف هـاي هـرز يکسـاله و چنـد سـاله از سـطح بـاغ بـه دليـل اينکـه منبـع غذ ايـي خوبـي بـراي لاروهـاي سـن اول هسـتند.

- امــروزه از باکتــري باســيلوس پوپيلــي (Bacillus popilliae) بــر عليــه ايــن آفــت اســتفاده مــي شــود کــه باعــث  آمــدن بيمــاري شــيري (Milk disease) در لاروهــا مــي شــود.

- يــک نــوع قــارچ بــه نــام متاريــزم آنيسوپلي Metarrhizium  anisopliae   نيــز روي لاروهــا تأثيــر دارد.

- لاروهــا در خــاک بــه تناســب  تغييــرات  درجــه حــرارت فصلــي تغييــر محــل مــي دهنــد. در مــاه هــاي گــرم ســال در لايــه  درختــ هـاي نزديـک سـطح خـاک  فعاليـت مـي کننـد و در زمسـتان بـه لايـه هـاي  پاييـن  تــر خــاک مــي رونــد. بــه هميــن لحــاظ مبــارزه شــيميائي پائيــزه  و  زمســتانه چـون لاروهــا در اعمــاق هسـتند،   نتيجـه مطلــوب نمــي دهنــد.

 -  جهــت  مبــارزه  شــيميايي  در زمــان مشــاهده جمعيــت زيــاد حشــرات کامــل  مــي تــوان ١٠ ليتــر محلــول ٤ در هــزار فنيتروتيــون (يــا ســم ديازينــون ) در ١٠  ســانتي متــري خــاک اطــراف طوقــه اسـتفاده کـرد و سـپس ١٠ ليتـر آب روی همان قیمت ریخت  بهتريــن زمــان مبــارزه اواخــر ارديبهشــت  مــاه اســت و بهتــر اســت جهــت افزايــش  عملکــرد ســم ، اطــراف درخــت  تشــتکي ایجاد شود

 

 

3 نظرات

behzad shayanmehr:
2016/07/03 10:29:01, 10:29:01 AM
پاسخ دادن

برای مقالات تکمیلی به کانال تلگرام ما هم بپیوندید telegram.me/anbaresabz

علی:
2016/07/03 10:37:39, 10:37:39 AM
پاسخ دادن

عالییییی بود

آرمین:
2016/07/03 23:08:37, 11:08:37 PM
پاسخ دادن

ببخشید چه سمی رو واسه این آفت توصیه میکنید؟

نظر بدهید