بذر گل

بذر گل
نمایش:
مرتب کردن براساس:

بذر گل جعفری زرد شرکت عنبری

جعفری زردگیاه : یکسالهفرم : پرپر و گل درشترنگ : زردارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان ..

4,000تومان

بذر گل جعفری نارنجی شرکت عنبری

جعفری نارنجیگیاه : یکسالهفرم : پر پر و گل درشترنگ : نارنجیارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر زمست..

4,500تومان

بذر گل حنا الوان شرکت عنبری

حنا الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نشاء کا..

4,000تومان

بذر گل ختمی الوان شرکت عنبری

ختمی الوانگیاه : یکساله فرم : پر پر و گل درشترنگ : الوانارتفاع : بلندزمان کشت مستقیم : اوایل بهارزم..

4,000تومان

بذر گل داوودی الوان شرکت عنبری

داوودی الوانگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گلرنگ : الوانارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر تابستانزم..

4,000تومان

بذر گل رعنا زیبا الوان شرکت عنبری

رعنا زیبا الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : بلندزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان نش..

4,500تومان

بذر گل شاهپسند الوان شرکت عنبری

شاهپسند الوانگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گلرنگ : الوانارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزم..

4,000تومان

بذر گل شب بو زعفرانی شرکت عنبری

شب بو زعفرانیگیاه : دائمیفرم : مخلوط کم پر و پر پررنگ : زعفرانیارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر..

4,500تومان

بذر گل قرنفل الوان شرکت عنبری

قرنفل الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : الوانارتفاع : نیمه کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر تابستانزمان..

4,000تومان

بذر گل لادن الوان شرکت عنبری

لادن الوانگیاه : یکسالهفرم : پر گلرنگ : مخلوط زرد، نارنجی و قرمزارتفاع : کوتاهزمان کاشت مستقیم : اوا..

5,000تومان

بذر گل لاله عباسی الوان شرکت عنبری

لاله عباسی الوانگیاه : یکسالهفرم : بسیار پر گلرنگ : الوانارتفاع : بلندزمان کاشت مستقیم : اوایل بهارز..

4,500تومان

بذر گل مارگریت شرکت عنبری

مارگریتگیاه : دائمیفرم : پر گلرنگ : سفیدارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر تابستانزمان نشاء کاری ..

5,500تومان

بذر گل میمون الوان شرکت عنبری

میمون الوانگیاه : یکسالهفرم : خوشه متراکمرنگ : الوانارتفاع : متوسطزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان..

4,500تومان

بذر گل ناز آفتابی الوان شرکت عنبری

ناز آفتابی الوانگیاه : یکسالهفرم : پر پر رنگ : الوانارتفاع : کوتاهزمان خزانه کاری : اواخر زمستانزمان..

4,000تومان